Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle producten en diensten van de lockfamilie website zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. De versie van deze Algemene Voorwaarden is 1 april 2019.

artikel 1: definities
1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
1.2 lockfamilie.nl de website Lockfamilie: gevestigd te Amersfoort.
1.3 Gebruiker: een particuliere/natuurlijke of zakelijke (rechts)persoon met wie Lockfamilie een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.
1.4 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie tussen Lockfamilie en de Gebruiker – schriftelijk, mondeling en/of per e-mail bevestigd – voor levering van Diensten.
1.5 Programmatuur: de Programmatuur die door Lockfamilie aan de Gebruiker wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld in het kader van de Diensten van Lockfamilie.

artikel 2: algemeen/toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Lockfamilie en elke rechtsbetrekking tussen Lockfamilie en de Gebruiker.
2.2 Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Lockfamilie schriftelijk tot stand zijn gekomen en door Lockfamilie als zodanig zijn aanvaard.
2.3 Door de Gebruiker gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden zijn niet van toepassing.
2.4 In alle gevallen waarin een Overeenkomst met de Gebruiker eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die Overeenkomst noodzakelijk is.
2.5 Lockfamilie is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina’s van Lockfamilie. Indien de Gebruiker wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Gebruiker geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard. 

artikel 3: de overeenkomst
3.1 Termijn: De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van één jaar, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor éénzelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de Gebruiker of door Lockfamilie zoals omschreven in lid 4.2 van dit artikel.
3.2 Opzegging: Opzegging van een Overeenkomst door de Gebruiker dient minimaal een kalendermaand voor het einde van de overeengekomen termijn te geschieden. Lockfamilie heeft het recht de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van één kalendermaand in acht dient te worden genomen. Opzegging door Gebruiker kan uitsluitend schriftelijk per post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van de poststempel.

artikel 4: levering/levertijd
4.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de Gebruiker zal Lockfamilie zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de Diensten zoals vermeld in die overeenkomst.
4.2 Lockfamilie is eveneens gerechtigd de levering van de Diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien: (1) de Gebruiker op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen (2) Lockfamilie aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde Diensten/Programmatuur, al dan niet door de Gebruiker (3) er sprake is van een overmachtssituatie zoals genoemd in lid 9.1 van artikel 9.

artikel 5: verplichtingen van Lockfamilie
5.1 Aan de zijde van Lockfamilie bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk mogelijk aan de Gebruiker te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen.
5.2 Lockfamilie draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Diensten, waarbij zij zich tot het uiterste inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Lockfamilie is afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden (electriciteitsbedrijven, telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten, internet service providers, etc), Lockfamilie garandeert derhalve uitdrukkelijk niet dat er altijd gebruik kan worden gemaakt van de Diensten.
5.3 Lockfamilie staat niet in voor geschiktheid van de Diensten voor het doel dat de Gebruiker voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan Lockfamilie kenbaar is gemaakt. De Gebruiker doet afstand van zijn recht op vernietiging van de Overeenkomst wegens dwaling. 

artikel 6: verplichtingen van de Gebruiker
6.1 De Gebruiker verricht generlei handelingen, zoals het opstarten van processen/programma’s op de systemen van Lockfamilie, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van Lockfamilie en/of overige internetgebruikers naar het oordeel van Lockfamilie zouden kunnen hinderen.
6.2 Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de Gebruiker ter beschikking gestelde opslagruimte/schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de netiquette, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van kinderpornografie, verspreiden van pornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het internet (hacken) waarbij de Gebruiker enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
6.3 Voor schade aan Lockfamilie of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel is de Gebruiker aansprakelijk.
6.4 Lockfamilie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de Gebruiker verstrekte toegang tot en gebruik van de Diensten en systemen van Lockfamilie buiten gebruik te stellen wanneer de Gebruiker handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de Gebruiker in dat geval verplicht de factuur volledig te voldoen en de eventuele schade te vergoeden.
6.5 Lockfamilie is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van de Gebruiker. De Gebruiker vrijwaart Lockfamilie tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

artikel 7: persoonsgegevens
7.1 De Gebruiker geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die Lockfamilie aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd.
7.2 De Gebruiker kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Lockfamilie zijn opgeslagen.

artikel 8: ontbinding
8.1 Lockfamilie is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat de Gebruiker na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de Gebruiker een Overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.

artikel 9: overmacht
9.1 In geval van overmacht kan de Gebruiker Lockfamilie nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien Lockfamilie niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen.
9.2 Indien door overmacht Lockfamilie langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding van de inmiddels door Lockfamilie gemaakte kosten door de Gebruiker. 

artikel 10: klachten
10.1 Lockfamilie spant zich in klachten omtrent de geleverde Diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de Diensten te komen. Lockfamilie is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.
10.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Gebruiker onverlet. 

artikel 11: slotbepalingen
11.1 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.
11.2 Alle Overeenkomsten die Lockfamilie sluit zijn onderworpen aan Nederlands recht.
11.3 De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Lockfamilie (www.lockfamilie.nl) en vandaar op te halen in PDF formaat. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door Lockfamilie. 

Gebruik deze link voor het ophalen van het PDF bestand: Het PDF bestand openen!

Deze informatie is in PDF formaat dit is te lezen met Adobe-reader of Foxit-reader, download de gratis Foxit Reader: